Risicovoet

Risicovoet

Vergoedingen cliënten met diabetes mellitus/risicovoet:

Sinds 2015 is de vergoeding van de voetzorg, zoals u die gewend was te krijgen, veranderd. Er is onderscheid gemaakt tussen het zorggedeelte en het cosmetische gedeelte van de voetbehandeling.

Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? Of is in het verleden een SIMM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan bent u waarschijnlijk onder behandeling van een podotherapeut en/of een (medisch) pedicure.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat de kosten voor de voetzorg van cliënten met DM meer beheersbaar moeten worden. Het komt er op neer dat iemand met een hoog risico meer zorg krijgt en iemand met een laag risico minder zorg.

Zorgprofielen: 

Vanaf 2015 wordt er gewerkt met zorgprofielen 1 t/m 4. Hoe hoger het zorgprofiel hoe meer zorg er nodig is.

Waar vroeger de bij u vastgestelde SIMM’s classificatie leidend was voor vergoeding vanuit de basisverzekering, is per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

Vanaf 1 januari 2015 is de podotherapeut een coördinerende rol gaan vervullen in de voetengezondheidszorg en een individueel behandelplan opstellen. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIMM’s classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen en dat u een bezoek brengt aan de podotherapeut. De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en evt. met de (medisch) pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed.

Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg.

Zorgprofiel 0:

Indien u SIMM’s classificatie 0 heeft, dan betekent dit dat u gelukkig geen risico heeft op het ontstaan van wonden. U krijgt dan zorgprofiel 0 toegekend en heeft geen recht op vergoeding van de behandelingen van de medisch pedicure.

Zorgprofiel 1:

Bij zorgprofiel 1 wordt alleen het jaarlijkse gerichte voetonderzoek uit de basisverzekering vergoed. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een maximumtarief vastgesteld.

Voor Zorgprofiel 1 vindt, nadat het jaarlijks gericht voetonderzoek (valt onder de basisverzekering) heeft plaatsgevonden, vergoeding van de behandeling plaats vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Informeer daarom om of uw aanvullende verzekering een pedicure behandeling vergoed.

De behandelingen die vergoed worden door de zorgverzekeraar zullen door Medisch Pedicure Margreet rechtstreeks gedeclareerd worden aan de zorgverzekeraar. U ontvangt van deze behandelingen geen factuur.

Zorgprofiel 2 t/m 4:

De vergoeding voor specialistische voetzorg (behandeling) zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering.

Cliënten DM met ontstane drukplekken en complicaties hebben meer risico en hebben meer zorg nodig. Nieuw is dat u jaarlijks één of meerdere keren gezien zal moeten worden door een podotherapeut. Deze zal vaststellen welk zorgprofiel bij u past. De podotherapeut bepaalt ook het persoonlijk behandelplan en zal in overleg met de medisch pedicure een behandeltraject gaan inzetten. Dit geldt voor de medisch noodzakelijke voetzorg.

De (medisch) pedicure dient een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de podotherapeut.

Medisch Pedicure Margreet heeft met alle podotherapeuten in de omgeving deze samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De kosten van de behandeling worden door Medisch Pedicure Margreet gedeclareerd bij de podotherapeut. U ontvangt zelf geen factuur.

Indien er sprake is van meer dan noodzakelijke medische voetzorg (dus cosmetische voetzorg) dan brengt Medisch Pedicure Margreet deze extra kosten bij u in rekening. Dit wordt voorafgaand aan de behandeling aan u kenbaar gemaakt. Dit geldt voor ook voor de kosten die gemaakt worden om bij u aan huis te komen voor een behandeling. Deze kosten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en  kunnen niet worden gedeclareerd bij de podotherapeut of de zorgverzekeraar.

Heeft u nog vragen? Raadpleeg uw zorgverzekeraar in geval van zorgprofiel 1.

Voor vragen van zorgprofiel 2 t/m 4 kunt u terecht bij de podotherapeut en/of Medisch Pedicure Margreet.

Voor cliënten met reuma:

De behandelingen van cliënten met reumatoïde artritis worden in de meeste gevallen (deels) door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Hier geldt dat de behandelingen die vergoed worden door de zorgverzekeraar door Medisch Pedicure Margreet rechtstreeks gedeclareerd worden aan de betreffende zorgverzekeraar.

De kosten van de behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht.

Ook de kosten die gemaakt worden voor een behandeling bij u aan huis worden bij u in rekening gebracht. Dit wordt vooraf aan u bekend gemaakt.

De vergoedingen en de voorwaarden zijn per zorgverzekeraar verschillend. Heeft u vragen over het wel of niet vergoed krijgen van de pedicurebehandelingen als er sprake is van reuma raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.